Contact Over Ons Zoek&vind Hoe werkt het?

Klachtenregeling Expert Match

Inleiding

Dit klachtenreglement beschrijft de procedure en alle bijkomende informatie rondom klachten die mogelijk kunnen ontstaan bij de uitvoering van de werkzaamheden door contractanten (dienstverlenende coaches, adviseurs en specialisten) van Expert Match, hierna te noemen "contractanten".

 

I. ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

•a)       expert-match.com communicatieplatform t.a.v. Expert Match, Postbus 2061, 7420 AB Deventer;

•b)       ‘Klacht'; iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalatig handelen door EXPERT MATCH ofwel een werknemer  van www.expert-match.com;

•c)       ‘contractant van het EXPERT MATCH systeem'; een ieder die werkzaamheden verricht via het platform Expert Match , ongeacht of deze persoon in dienst is bij een contractant  of ingehuurd als derde.

 

Artikel 2. Klachtrecht

•a)       Iedere belanghebbende heeft het recht om over de wijze waarop de contractant/dienstverlener  zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem/haar heeft gedragen, een klacht in te dienen bij  EXPERT MATCH ;

•b)       Een gedraging van een contractant/dienstverlener, werkzaam via het communicatieplatform Expert Match, wordt aangemerkt als een gedraging van Expert Marc.

 

Artikel 3. Correcte behandeling

EXPERT MATCH  draagt zorgt voor een correcte en zorgvuldige behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over haar gedragingen en/of de gedragingen van een contractant.

 

II. PROCEDURE BIJ BEHANDELING VAN KLACHTEN

 

Artikel 4. Wijze van indienen van een klacht

•a)       de schriftelijke klacht wordt ondertekend aangeleverd en bevat tenminste de volgende gegevens, naam voluit, volledig adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;

•b)       EXPERT MATCH kan besluiten om een schriftelijke klacht die niet voldoet aan de bij lid a) benoemde voorwaarden niet in behandeling te nemen, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad om de klacht binnen redelijke termijn aan te vullen.

 

Artikel 5. Ontvangstbevestiging

•a)       EXPERT MATCH  bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 5 werkdagen;

•b)       Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:

•-          de afhandelingtermijn

•-          de contactpersoon

•-          de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien

 

•c)       EXPERT MATCH  zendt een klacht tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is onverwijld naar die instantie door, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener.

 

Artikel 6. Onpartijdige klachtenbehandelaar

De behandeling van de klacht geschiedt door een lid die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.

 

Artikel 7. Niet verplicht in behandeling nemen

•a)       EXPERT MATCH is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:

•-          waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met in acht neming van dit reglement is behandeld;

•-          die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

•b)       EXPERT MATCH is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is

•c)       Het een feit betreft waartegen door de melder bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld bij of tegen de opdrachtgever van EXPERT MATCH. Indien hiervan sprake is zal EXPERT MATCH deze doorsturen naar de verantwoordelijke organisatie, zoals vermeld bij artikel 5, lid c.

•d)       Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld.

 

Artikel 8. Toezendingsplicht beklaagde

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht, alsmede van de daarbij meegezonden stukken, toegezonden.

 

Artikel 9. Hoorplicht

•a)       EXPERT MATCH  stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord;

•b)       Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord;

•c)       Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt;

•d)       Aan de klager wordt op verzoek een afschrift van het verslag toegezonden.

 

Artikel 10. Afhandelingstermijn

•a)       EXPERT MATCH  handelt de klacht af binnen zes weken na ontvangst;

•b)       EXPERT MATCH  kan de afhandeling ten hoogste vier weken uitstellen. Van uitstel wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

 

Artikel 11. Afhandeling

EXPERT MATCH  stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van

het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.

Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

 

Artikel 12. Verantwoordingsinformatie

Expert Match  draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten.

Correspondentiegevens van Expert Match:

Postbus 2061

7420 AB Deventer

Fax           084 - 839 79 59

Internet    www.expert-match.com>
Vind uw professional

Vind uw professional

Met behulp van deze zoekfunctie vindt u de juiste professional op basis van 3 zoekcriteria.

Verder