Contact Over Ons Zoek&vind Hoe werkt het?

Privacy statement Expert Match

Inleiding

Expert Match gebruikt een standaard privacyreglement bij de uitvoering van de de werkzaamheden betreffende de administratieve verwerking van de gegevens en de dienstverlening door de contractanten werkzaam via Expert Match. Hierin staan de condities beschreven die voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens van juli 2000 en alle daarop betrekking hebbende besluiten en bepalingen alsmede van hetgeen in deze Wet en in de Organisatiewet Sociale Verzekeringen.

 

Artikel 1. Persoonsgegevens

Expert Match is bekend met het gegeven dat alle verstrekte gegevens over cliënten behoorlijk en zorgvuldig worden beheerd en dit voldoet aan de Wet Bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 2. Vertrouwelijkheid

Expert Match behandelt alle informatie over individuele cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een (met de opdrachtgever) gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden wordt verstrekt. De registratie van gegevens beperkt zich tot alleen de relevante informatie die rechtstreeks betrekking heeft op de uitvoering van een contractueel vastgelegde opdracht met de daaraan verbonden verplichtingen.

 

Artikel 3. Toegang tot gegevens en de geheimhoudingsverplichting

Toegang tot de vastgelegde gegevens hebben medewerkers van Expert Match die direct, dan wel indirect, betrokken zijn bij de uitvoering van het beheer en adminstratieve verwerking bij  Expert Match . Alle contractanten van Expert Match die kennis krijgen van gegevens uit de persoonsregistratie of delen ervan, zijn verplicht tot geheimhouding. Expert Match draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting door haar contractanten en medewerkers wordt nageleefd en ziet hierop toe. Dit geldt overigens ook voor derden die via Expert Match betrokken zijn voor werkzaamheden voor Expert Match.

 

Artikel 4. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden door Expert Match slechts verstrekt aan derden voor zover dit overeenstemt met het doel van de persoonsregistratie, wettelijk vereist is of geschiedt na toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

 

Artikel 5. Teruggave gegevens na einde opdracht

Expert Match dient bij de beëindiging van de (met de opdrachtgever) gesloten overeenkomst alle tot de persoon van de cliënten te herleiden gegevens, data en/of resultaten bij beëindiging van de opdracht ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever / cliënt.

 

Artikel 6. Inzagerecht en correctierecht

Expert Match is verplicht om aan een ieder van wie zij persoonsgegevens beheert , in persoon of aan diens gevolmachtigde, op diens verzoek volledige inzage te geven  in de betreffende gegevens.

 

Een ieder van wie Expert Match de persoonsgegevens beheert in persoon of diens gevolmachtigde, een beroep doen op correctie van de gegevens. Correctie zal plaats vinden als blijkt dat er (aantoonbaar) sprake is van onjuistheid, onvolledigheid of strijd met enige wettelijke bepalingen.

•·          Correctie is mogelijk nadat hiertoe schriftelijk verzoek van de geregistreerde is ontvangen en zal binnen 4 weken, nadat is gebleken dat er gronden zijn om over te gaan tot correctie van de gegevens, plaats vinden;

•·          Indien Expert Match weigert de persoonsgegevens te corrigeren, wordt deze beslissing met redenen omkleed, binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek tot correctie, aan de geregistreerde meegedeeld;

•·          Het verzoek tot correctie wordt in betreffende dossier opgenomen.

 

Artikel 7. Bekendmaking privacyreglement

De inhoud c.q. de strekking van dit reglement wordt aan een ieder die dit aangaat bekend gemaakt.  Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van dit reglement aan de geregistreerde ter beschikking gesteld.

 >
Vind uw professional

Vind uw professional

Met behulp van deze zoekfunctie vindt u de juiste professional op basis van 3 zoekcriteria.

Verder